Codul Penal Titlul VI

TITLUL VI

MASURILE DE SIGURANTA

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Art. 111

Scopul masurilor de siguranta

Masurile de siguranta au ca scop înlaturarea unei stari de pericol si preîntâmpinarea savârsirii faptelor prevazute de legea penala.

Masurile de siguranta se iau fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.

Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurii prevazute în art. 112 lit. d).

Art. 112

Felurile masurilor de siguranta

Masurile de siguranta sunt:

a) obligarea la tratament medical;

b) internarea medicala;

c) interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupatie;

d) interzicerea de a se afla în anumite localitati;

e) expulzarea strainilor;

f) confiscarea speciala;

g) interdictia de a reveni în locuinta familiei pe o perioada determinata;

h) confiscarea extinsa.

modificat de

Lege nr. 63/2012

Capitolul II

REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA

Art. 113

Obligarea la tratament medical

Daca faptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicarii cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substante, prezinta pericol pentru societate, poate fi obligat a se prezenta în mod regulat la tratament medical pâna la însanatosire.

Când persoana fata de care s-a luat aceasta masura nu se prezinta regulat la tratament, se poate dispune internarea medicala.

Daca persoana obligata la tratament este condamnata la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii, tratamentul se efectueaza si în timpul executarii pedepsei.

Masura obligarii la tratament medical poate fi luata în mod provizoriu si în cursul urmaririi penale sau al judecatii.

Art. 114

Internarea medicala

Când faptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman si se afla într-o stare care prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii într-un institut medical de specialitate, pâna la însanatosire.

Aceasta masura poate fi luata în mod provizoriu si în cursul urmaririi penale sau al judecatii.

Art. 115

Interzicerea unei functii sau profesii

Când faptuitorul a savârsit fapta datorita incapacitatii, nepregatirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite functii, ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupatii, se poate lua masura interzicerii de a ocupa acea functie sau de a exercita acea profesie, meserie ori ocupatie.

Aceasta masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O noua cerere nu se poate face decât dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

Art. 116

Interzicerea de a se afla în anumite localitati

Când persoana condamnata la pedeapsa închisorii de cel putin un an a mai fost condamnata pentru alte infractiuni, daca instanta constata ca prezenta acesteia în localitatea unde a savârsit infractiunea sau în alte localitati constituie un pericol grav pentru societate, poate lua fata de aceasta persoana masura interzicerii de a se afla în acea localitate sau în alte localitati anume determinate prin hotarârea de condamnare.

Conditia ca faptuitorul sa fi fost condamnat anterior pentru alte infractiuni nu se cere, când se pronunta o condamnare mai mare de 5 ani.

Aceasta masura poate fi luata pe o durata pâna la 5 ani si poate fi prelungita daca pericolul social subzista. Prelungirea nu poate depasi durata masurii luate initial.

În cazul infractiunilor de furt, tâlharie, specula, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, cersetorie, prostitutie, viol, relatii sexuale între persoane de acelasi sex si perversiune sexuala, masura de siguranta poate fi luata oricare ar fi pedeapsa aplicata, durata sau cuantumul acesteia si chiar daca faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior pentru alte infractiuni.

Masura de siguranta poate fi revocata la cerere sau din oficiu, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, dar numai daca temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O noua cerere nu se poate face decât dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

Art. 117

Expulzarea

Cetateanului strain care a comis o infractiune i se poate interzice ramânerea pe teritoriul tarii.

Dispozitia alineatului precedent se aplica si persoanei fara cetatenie care nu are domiciliu în tara.

În cazul în care expulzarea însoteste pedeapsa închisorii, aducerea la îndeplinire a expulzarii are loc dupa executarea pedepsei.

Persoanele prevazute în prezentul articol nu vor fi expulzate daca exista motive serioase de a se crede ca risca sa fie supuse la tortura în statul în care urmeaza a fi expulzate.

Art. 118

Confiscarea speciala

Sunt supuse confiscarii speciale:

a) bunurile produse prin savârsirea faptei prevazute de legea penala;

b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, la savârsirea unei infractiuni, daca sunt ale infractorului sau daca, apartinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. Aceasta masura nu poate fi dispusa în cazul infractiunilor savârsite prin presa;

c) bunurile produse, modificate sau adaptate în scopul savârsirii unei infractiuni, daca au fost utilizate la comiterea acesteia si daca sunt ale infractorului. Când bunurile apartin altei persoane confiscarea se dispune daca producerea, modificarea sau adaptarea a fost efectuata de proprietar ori de infractor cu stiinta proprietarului;

d) bunurile care au fost date pentru a determina savârsirea unei fapte sau pentru a rasplati pe faptuitor;

e) bunurile dobândite prin savârsirea faptei prevazute de legea penala, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si în masura în care nu servesc la despagubirea acesteia;

f) bunurile a caror detinere este interzisa de lege.

În cazul prevazut în alin. 1 lit. b), daca valoarea bunurilor supuse confiscarii este vadit disproportionata fata de natura si gravitatea infractiunii, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent banesc, tinând seama de urmarea infractiunii si de contributia bunului la producerea acesteia.

În cazurile prevazute în alin. 1 lit. b) si c), daca bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu sunt ale infractorului, iar persoana careia îi apartin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se confisca echivalentul în bani al acestora.

Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, în locul lor se confisca bani si bunuri pâna la concurenta valorii acestora.

Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscarii, cu exceptia bunurilor prevazute în alin. 1 lit. b) si c).

Instanta poate sa nu dispuna confiscarea bunului daca acesta face parte din mijloacele de existenta, de trebuinta zilnica ori de exercitare a profesiei infractorului sau a persoanei asupra careia ar putea opera masura confiscarii speciale.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 1181

Interdictia de a reveni în locuinta familiei pe o perioada determinata

Când persoana condamnata la pedeapsa închisorii de cel putin un an pentru loviri sau orice alte acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice si psihice, savârsite asupra membrilor familiei, daca instanta constata ca prezenta acesteia în locuinta familiei constituie un pericol grav pentru ceilalti membri ai familiei, poate lua fata de aceasta persoana masura interzicerii de a reveni în locuinta familiei, la cererea partii vatamate. Aceasta masura poate fi luata pe o durata de pâna la 2 ani.

modificat de

Lege nr. 197/2000 – pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal din 13 noiembrie 2000, M. Of. 568/2000;

 

Art. 118^2
Confiscarea extinsa 
Sunt supuse confiscarii si alte bunuri decat cele mentionate la art. 118, in cazul in care persoana este condamnata pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni, daca fapta este susceptibila sa ii procure un folos material si pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 5 ani sau mai mare:
a) proxenetism;
b) infractiuni privind traficul de droguri si de precursori;
c) infractiuni privind traficul de persoane;
d) infractiuni la regimul frontierei de stat a Romaniei;
e) infractiunea de spalare a banilor;
f) infractiuni din legislatia privind prevenirea si combaterea pornografiei;
g) infractiuni din legislatia privind prevenirea si combaterea terorismului;
h) asocierea pentru savarsirea de infractiuni;
i) infractiunea de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice forma a unui astfel de grup;
j) infractiuni contra patrimoniului;
k) infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive si materiilor explozive;
l) falsificarea de moneda sau alte valori;
m) divulgarea secretului economic, concurenta neloiala, nerespectarea dispozitiilor privind operatiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri;
n) infractiuni privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc;
o) trafic de migranti;
p) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura cu infractiunile de coruptie, infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
q) infractiuni de evaziune fiscala;
r) infractiuni privind regimul vamal;
s) infractiunea de bancruta frauduloasa;
s) infractiuni savarsite prin intermediul sistemelor informatice si al mijloacelor de plata electronice;
t) traficul de organe, tesuturi sau celule de origine umana.
Confiscarea extinsa se dispune daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de 5 ani inainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit;
b) instanta are convingerea ca bunurile respective provin din activitati infractionale de natura celor prevazute la alin. 1.
Pentru aplicarea dispozitiilor alin. 2 se tine seama si de valoarea bunurilor transferate de catre persoana condamnata sau de un tert unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnata a stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti ori dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra carora persoana condamnata detine controlul.
Prin bunuri, conform prezentului articol, se intelege si sumele de bani.
La stabilirea diferentei dintre veniturile licite si valoarea bunurilor dobandite se vor avea in vedere valoarea bunurilor la data dobandirii lor si cheltuielile facute de persoana condamnata, persoanele prevazute la alin. 3.
Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora.
Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea si folosirea bunurilor supuse confiscarii.
Confiscarea nu poate depasi valoarea bunurilor dobandite in perioada prevazuta la alin. 2, care excedeaza nivelul veniturilor licite ale persoanei condamnate.