Codul Penal Titlul V

 

TITLUL V

MINORITATEA

Art. 99

Limitele raspunderii penale

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu raspunde penal. Minorul care are vârsta între 14 si 16 ani raspunde penal, numai daca se dovedeste ca a savârsit fapta cu discernamânt.

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani raspunde penal.

Art. 100

Consecintele raspunderii penale

Fata de minorul care raspunde penal se poate lua o masura educativa ori i se poate aplica b pedeapsa. La alegerea sanctiunii se tine seama de gradul de pericol social al faptei savârsite, de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si morala, de comportarea lui, de conditiile în care a fost crescut si în care a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana minorului.

Pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru îndreptarea minorului.

Art. 101

Masurile educative

Masurile educative care se pot lua fata de minor sunt:

a) mustrarea;

b) libertatea supravegheata;

c) internarea într-un centru de reeducare;

d) internarea într-un institut medical-educativ.

Art. 102

Mustrarea

Masura educativa a mustrarii consta în dojenirea minorului, în aratarea pericolului social al faptei savârsite, în sfatuirea minorului sa se poarte în asa fel încât sa dea dovada de îndreptare, atragându-i-se totodata atentia ca daca va savârsi din nou o infractiune, se va lua fata de el o masura mai severa sau i se va aplica o pedeapsa.

Art. 103

Libertatea supravegheata

Masura educativa a libertatii supravegheate consta în lasarea minorului în libertate pe timp de un an, sub supraveghere deosebita. Supravegherea poate fi încredintata, dupa caz, parintilor minorului, celui care l-a înfiat sau tutorelui. Daca acestia nu pot asigura supravegherea în conditii satisfacatoare, instanta dispune încredintarea supravegherii minorului, pe acelasi interval de timp, unei persoane de încredere, de preferinta unei rude mai apropiate, la cererea acesteia, ori unei institutii legal însarcinate cu supravegherea minorilor.

Instanta pune în vedere, celui caruia i s-a încredintat supravegherea, îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptarii lui. De asemenea, i se pune în vedere ca are obligatia sa înstiinteze instanta de îndata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele ori a savârsit din nou o fapta prevazuta de legea penala.

Instanta poate sa impuna minorului respectarea uneia sau mai multora din urmatoarele obligatii:

a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

b) sa nu intre în legatura cu anumite persoane;

c) sa presteze o activitate neremunerata într-o institutie de interes public fixata de instanta, cu o durata între 50 si 200 de ore, de maximum 3 ore pe zi, dupa programul de scoala, în zilele nelucratoare si în vacanta.

Instanta atrage atentia minorului asupra consecintelor comportarii sale.

Dupa luarea masurii libertatii supravegheate, instanta încunostinteaza scoala unde minorul învata sau unitatea la care este angajat si, dupa caz, institutia la care presteaza activitatea stabilita de instanta.

Daca înauntrul termenului prevazut în alin. 1 minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele, ori savârseste o fapta prevazuta de legea penala, instanta revoca libertatea supravegheata si ia fata de minor masura internarii într-un centru de reeducare. Daca fapta prevazuta de legea penala constituie infractiune, instanta ia masura internarii sau aplica o pedeapsa.

Termenul de un an prevazut în alin. 1 curge de la data punerii în executare a libertatii supravegheate.

Art. 104

Internarea într-un centru de reeducare

Masura educativa a internarii într-un centru de reeducare se ia în scopul reeducarii minorului, caruia i se asigura posibilitatea de a dobândi învatatura necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale.

Masura internarii se ia fata de minorul în privinta caruia celelalte masuri educative sunt neîndestulatoare.

Art. 105

Internarea într-un institut medical-educativ

Masura internarii într-un institut medical-educativ se ia fata de minorul care, din cauza starii sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical si de un regim special de educatie.

Art. 106

Durata masurilor

Masurile prevazute în art. 104 si 105 se iau pe timp nedeterminat, însa nu pot dura decât pâna la împlinirea vârstei de 18 ani. Masura prevazuta în art. 105 trebuie sa fie ridicata de îndata ce a disparut cauza care a impus luarea acesteia. Instanta, dispunând ridicarea masurii prevazute în art. 105, poate, daca este cazul, sa ia fata de minor masura internarii într-un centru de reeducare.

La data când minorul devine major, instanta poate dispune prelungirea internarii pe o durata de cel mult 2 ani, daca aceasta este necesara pentru realizarea scopului internarii.

Art. 107

Liberarea minorului înainte de a deveni major

Daca a trecut cel putin un an de la data internarii în centrul de reeducare si minorul a dat dovezi temeinice de îndreptare, de sârguinta la învatatura si la însusirea pregatirii profesionale, se poate dispune liberarea acestuia înainte de a deveni major.

Art. 108

Revocarea liberarii sau internarii minorului

Daca în perioada liberarii acordate potrivit articolului precedent, minorul are o purtare necorespunzatoare, se poate dispune revocarea liberarii.

Daca în perioada internarii într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori a liberarii înainte de a deveni major, minorul savârseste din nou o infractiune pentru care se apreciaza ca este cazul sa i se aplice pedeapsa închisorii, instanta revoca internarea. În cazul când nu este necesara o pedeapsa, se mentine masura internarii si se revoca liberarea.

Art. 109

Pedepsele pentru minori

Pedepsele ce se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda prevazute de lege pentru infractiunea savârsita. Limitele pedepselor se reduc la jumatate. În urma reducerii, în nici un caz minimul pedepsei nu va depasi 5 ani.

Când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa detentiunii pe viata, se aplica minorului închisoarea de la 5 la 20 de ani.

Pedepsele complimentare nu se aplica minorului.

Condamnarile pronuntate pentru fapte savârsite în timpul minoritatii nu atrag incapacitati sau decaderi.

Art. 110

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

În caz de suspendare conditionata a executarii pedepsei aplicate minorului, termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii, la care se adauga un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, fixat de instanta. Daca pedeapsa aplicata este amenda, termenul de încercare este de 6 luni.

Art. 1101

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau sub control

O data cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei închisorii aplicate minorului în conditiile art. 110, instanta poate dispune, pe durata termenului de încercare, dar pâna la împlinirea vârstei de 18 ani, încredintarea supravegherii minorului unei persoane sau institutii din cele aratate în art. 103, putând stabili, totodata, pentru minor una sau mai multe obligatii dintre cele prevazute în art. 103 alin. 3, iar dupa împlinirea vârstei de 18 ani, respectarea de catre acesta a masurilor de supraveghere ori a obligatiilor prevazute în art. 863.

Dispozitiile art. 81 alin. 3 si 4, art. 82 alin. 3, art. 83, 84 si 86 se aplica în mod corespunzator.

Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligatiilor prevazute în art. 103 alin. 3 poate atrage revocarea suspendarii conditionate. În cazul neîndeplinirii masurilor de supraveghere ori a obligatiilor stabilite de instanta, potrivit art. 863, se aplica în mod corespunzator dispozitiile art. 864alin. 2.

Dispozitiile alineatelor precedente se aplica în mod corespunzator si în caz de liberare conditionata a minorului.