ANTECONTRACT (PRECONTRACT) DE VANZARE – CUMPARARE APARTAMENT

 ANTECONTRACT (PRECONTRACT)  DE VANZARE-CUMPARARE  Nr. …. Din data de ……….   I. PARTILE DIN ANTECONTRACT   Prezentul antecontract se incheie prin intermediul S.C „………………..” inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …………………., cod fiscal ……………………, cu sediul social la adresa: Str. ……………., nr. ………, bl. ……, ap. ……, sc. ……, sector ……….., Bucuresti, in calitate de…

Continue reading →

CONTRACT DE CONSIGNATIE

    CONTRACT DE CONSIGNATIE   Incheiat astazi ……….. intre: Societatea comerciala ………. cu sediul in ……….. str. ………….. nr. …. jud. ………… inregistrata in Registrul Comertului la nr. ……… cont virament nr. …….. deschis la ………… reprezentata prin …………. director general si ………. director economic, denumita in prezentul contract CONSIGNANT SI ………………… cu sediul…

Continue reading →

Contract site web – Contract de furnizare servicii informatice

CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII INFORMATICE Nr. ……………….. din ……………………   Prezentul contract intră în vigoare începând cu data de ……………   între …………………………………., cu sediul în …………………………………., Nr. in Registrul Comertului, Cod unic de înregistrare………………………………………., cont IBAN ……………………………………………………….. deschis la ………………………………………….., Filiala …………………………………………, reprezentată de  …………………….., având funcţia de…………………………….., şi   ……………… P.F.A., autorizaţia nr….

Continue reading →

Contract servicii calculatoare

CONTRACT DE SERVICE                             Incheiat astazi …………. La ……………….   PARTILE CONTRACTANTE ………………….., cu sediul social in …………………………….., inregistrata la oficiul Registrului Comertului ……………… sub nr.  …………………, din …………………, cod fiscal nr. ……………… din ……………, avand contul nr. ………………………, deschis la ………………… – Filiala ……………….., reprezentata de ………………………. , cu functia de ……………, in calitate…

Continue reading →

Contract pentru executarea unor lucrari prin subantreprenor

   CONTRACT  Nr. ….. din ……………  privind executarea în acord global a unor lucrări pentru obiectivele de  investiţii, prin subantreprenor    I. Părţile contractante   Art. 1. – Între ……………………………………………………. cu sediul în …………………….. cod …………….. str. …………. nr. ……… judeţul (sectorul) …………….. cod ……………………. cod poştal …………. nr. telefon ………………… fax …………….. cont virament…

Continue reading →

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

   CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA   Contractul individual de muncă nr. ………. a fost încheiat pe baza contractului colectiv de muncă convenit între Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale „……….. ” şi reprezentanţii salariaţilor şi înregistrat sub nr. ……. Între: Societatea Comercială „……….” cu sediul în ……… reprezentată prin …………. în calitate de ……… şi…

Continue reading →

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. ……/………   Art.1 PARTILE CONTRACTANTE: –          ………………………………………………………… cu sediul in ……………………………., cont bancar nr. ……………………………, deschis la ………………….., cod fiscal ………….., reprezentat prin d-na/d-l …………………………………, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si –          …………………………… domiciliat in ……………………………………………, posesor al actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………la data de…………. in calitate…

Continue reading →

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT

  CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT   1. VÂNZĂTOR PERSOANĂ FIZICĂ …………………… act de identitate seria …….. nr. …………. PERSOANĂ JURIDICĂ …………………………………………… nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului ………………. reprezentată prin …………………. Domiciliul/sediul în …………………. str. ………… nr. ……., bl. …., sc. ……, ap. ….., sector/judeţ …………… cod …………. 2. CUMPĂRĂTOR…

Continue reading →

Contract de vanzare cumparare locuinta cu plata in rate

  Înregistrat la …….. Nr. … din ………..  CONTRACT  de vânzare-cumpărare cu plata în rate  nr. …………………………   Între subscrişii: Consiliul Local al ….. (Consiliul General al Municipiului Bucureşti), prin ….*), reprezentat prin director … şi contabil-şef ….., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi …………………………., născut/născută ………… în …………, judeţul/sectorul ….., la…

Continue reading →

Contract de vanzare cumparare in regim OEM

   CONTRACT    Între S.C. …………. SRL cu sediul în ………., str. ………. nr. ……, cont: ……………… Deschis la ………………. reprezentată prin ………………………. denumită în continuare DSP (Delivery Service Partner)   şi   S.C. ………… S.R.L. cu sediul în ………., str. ………, nr. ……, cont: ……………… Deschis la ………………. reprezentată prin ………………………. denumită în continuare…

Continue reading →