Declaratie privind neancadrarea in situatiile privind atribuirea contractului de achizitie publica

DECLARATIE
privind neâncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

 

Subsemnatul(a) …………………… (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant /candidat
/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica având
ca obiect ……………….. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ………………
(zi/luna/an), organizata de …………………. (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Romania sau in tara in care este stabilit;
c^1) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situatia de a nu îmi fi îndeplinit sau a-mi fi îndeplinit în mod defectuos
obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau a fost de natura sa produca grave
prejudicii beneficiarilor mei;
d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) nu prezint informatii false sau prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul
demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

 

Operator economic,
……………………
(semnatura autorizata)