CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE IMOBIL

 CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE

 

Intre subsemnaţii:

– …………………., cu domiciliu în …………, str. ……….., nr. ……, necăsătorită, în calitate de vânzătoare, şi

– …………………., cu domiciliu în …………, str. ……….., nr. ……, necăsătorit, în calitate de cumpărător a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiţii:

Noi, ………………., vindem lui ……………., garsoniera nr. ….., situată în imobilul-bloc ….., sc. …., et. …. din ………………., str. ……………., nr. ….., compusă din o cameră şi dependinţe. Împreună cu aceasta se transmite suprafaţa de ….. mp teren atribuit în folosinţă, precum şi cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa tuturor coproprietarilor.

Am dobândit garsoniera prin cumpărare, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……….. din data de …………., de Notariatul ………………, transcris sub nr. ………. din …………. la Tribunalul ……………, fiind necăsătorită de la ………………….., necăsătorit fiind care la rândul său a dobândit prin cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. ………. din data ………. încheiat cu ………………, apartament achitat integral.

Intrarea în posesia garsonierei de drept şi de fapt are loc din momentul autentificării contractului de vânzare-cumpărare, fără nici o altă formalitate.

Garsoniera ce se înstrăinează nu a fost scoasă din circuitul civil, nu este grevată de sarcini, garantând pe cumpărător de răspunderea pentru evicţiunea prevăzută de art. 1337 Cod civil, precum şi de faptul că nu a mai fost înstrăinat altei persoane, sub sancţiune penală.

Impozitele şi taxele datorate către stat de orice natură sunt achitate de mine vânzătoare până azi data autentificării, iar de la această dată privesc pe cumpărător care suportă şi toate cheltuielile ocazionate cu perfectarea acestuia.

Preţul vânzării este de ………….. lei pe care i-am primit în întregime de la cumpărător astăzi data autentificării contractului de vânzare-cumpărare.

Eu, ………………., am cumpărat de la ……………., garsoniera descrisă mai sus, cu preţul şi în condiţiile menţionate în acest act, cu care sunt de acord. Cunosc situaţia juridică şi de fapt a acesteia ca fiind cea arătată de vânzătoare fără a o exonera de răspunderea pentru evicţiunea prevăzută de art. 1337 Cod civil. Cunosc dispoziţiile art. 30 Codul Familiei.

Redactat la Notariatul …………………… şi dactilografiat de părţi în 7 exemplare, din care 5 exemplare s-au înmânat azi data autentificării.

 

CUMPĂRĂTOR,

 VÂNZĂTOR,

image_pdfDescarca