Contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere (model 2)

 

 CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

 CU CLAUZA DE INTRETINERE

 Nr. …. Din data de ……….

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

Prezentul contract se încheie între …………………………………… domiciliat în …………………., str. …………………………., nr. …., bl. …., sc. ……., et. …., sect. ………….., posesor al B.I. seria ……, nr. ……….., eliberat de ……………………………, la data …………………, în calitate de VÂNZĂTOR.

 

Şi

 

………………………….. domiciliat în ……………………….., str. ………………….., nr. …., bl. ….., sc. ……, et. ……, sect. ………….., posesor al B.I. seria ……, nr. …….., eliberat de …….. ……………………………, la data …………………, în calitate de CUMPĂRĂTOR.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Obiectul contractului îl constituie VÂNZAREA (transmiterea proprietăţii) APARTAMENTULUI CU NR. ………., situat în ……………………, sector … ……………………. str. ……………………, nr. ………, bl. …. …….., sc. …….., et. …….., compus din: ………………………… (camere, bucătării, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.).

 

III. PREŢUL CONTRACTULUI

 

Preţul constă în suma de 10.000.000 (zece milioane) lei şi totodată asigurarea întreţinerii vânzătorului până la moartea sa.

 

IV. CLAUZA DE ÎNTREŢINERE

 

Prin întreţinerea vânzătorului se înţelege asigurarea strictului necesar acestuia de către CUMPĂRĂTOR, pe cheltuiala cumpărătorului, şi de asemenea suportarea cheltuielilor medicale de către acesta.

După moartea vânzătorului, cumpărătorul se obligă să se ocupe pe propria cheltuială, de înmormântare.

Plata telefonului, energiei electrice şi a întreţinerii apartamentului se va face de către cumpărătorul din prezentul contract.

Vânzătorul garantează cumpărătorului că este unic proprietar al apartamentului nr. …….. arătat mai sus prin titlul de proprietate cu nr. …………., de asemenea vânzătorul garantează că nici o altă rudă ce are vocaţie succesorală nu poate ridica vreo pretenţie la acest apartament întrucât au renunţat la acest drept prin faptul că au refuzat să îi asigure întreţinerea vânzătorului.

 

V. PREVEDERI FINALE

 

Prezentul contract s-a încheiat azi …../……………../……….. între părţile contractante cu îndeplinirea tuturor condiţiilor şi formalităţilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă.

 

VÂNZĂTOR

……………..

 CUMPĂRĂTOR

 ………………..

 

 

image_pdfDescarca