Testament universal

Testament universal S-a cerut autentificarea prezentului inscris: Testament Subsemnatul ………………………., domiciliat in ………………, str. ……………….. nr. ……, bloc ……,scara ….., etaj …., apart. ….., sector/judet ………………………….., posesor al ……………. seria ……………….. numar ……………………. eliberat la data de ………………….. de catre …………. ……………….., de buna voie si nesilit de nimeni, aflandu-ma in deplinatatea facultatilor mintale, pentru…

Continue reading →

Depozitie de martor

Depozitie de martor Subsemnatul …………………………………. domiciliat in …………………………………….., str. …………………………………. nr. ……, bloc ……, scara ….., etaj …., apart. ……….., sector/judet …………………….., ocupatia ……………………………, identi- ficat cu B.I./C.I seria …………. nr. ……………………, eliberat la data de …………… de catre …………….., declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod penal privind marturia mincinoasa, ca l-am…

Continue reading →

Certificat de calitate de mostenitor

Certificat de calitate de mostenitor ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC …………………. SEDIUL …………………………………………………….. Dosar nr. ………../…………… Certificat de calitate de mostenitor1) nr. … Anul ……. Luna …….. Ziua ….. Eu, ………………………………., notar public, cercetand piesele dosarului de mai sus, precum si incheierea finala respectiva, in baza art. 76 si 83 din Legea nr. 36/1995 certific urmatoarele:…

Continue reading →