Declaratie privind calitatea de participant la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Operator economic _________________________ (denumirea / numele) DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica …………… (se mentioneaza procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului, serviciului…

Continue reading →

Declaratie privind neancadrarea in situatiile privind atribuirea contractului de achizitie publica

DECLARATIE privind neâncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006   Subsemnatul(a) …………………… (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant /candidat /concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect ……………….. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la…

Continue reading →

Declaratie privind eligibilitatea

Operator economic …………………….. DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA                 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………………………………………….. (denumirea /numele si sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr….

Continue reading →

Declaratie pe propria raspundre privind indeplinirea contractului de achizitie publica

Tert sustinator tehnic si profesional …………………….. (denumirea) Declaratie                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……..(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate mai jos privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere si care urmeaza a fi efectiv…

Continue reading →

Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

DECLARATIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii   I. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………………………………………… Adresa sediului social …………………………………………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare …………………………………………………………………………………………………… Numele si functia …………………………………………………………………………………………………… (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) II. Tipul întreprinderii Indicati, dupa caz, tipul întreprinderii: * Întreprindere autonoma. În acest caz,…

Continue reading →

Declaratie-tip pe proprie raspundere (cu uzante multiple)

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: Declaratie Subsemnatul ………………………….. cetatean ……………………………, nascut la data de ……………………….., in localitatea ……………………………, de sex …………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………..,str. ………………………. nr. …….., bloc …….., scara …….., etaj ……, apart. ……., sector/judet …………………., posesor  al  ………………, seria  ………… nr.  ……………….. eliberat de  ………………………..la  data  de ……………….., cod numeric personal ………………………………………………., Cunoscand dispozitiile articolului…

Continue reading →

FORMULAR (DECLARATIE) PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

FORMULAR CE CONTINE INFORMATII PRIVIND   LISTA  PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE  ÎN ULTIMII 3 ANI   ANTET………… (denumirea/numele)   DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI               Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele…

Continue reading →

FORMULAR (DECLARATIE) CE CONTINE INFORMATII PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

FORMULAR CE CONTINE INFORMATII PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA     ANTET…………. (denumirea/numele)     DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA               Subsemnatul, reprezentant împuternicit al……………………..,   declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că…

Continue reading →

DECLARAŢIE (Formular) privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006

FORMULAR CE CONTINE INFORMATII PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA NR. 34/2006   ANTET………………(denumirea/numele)   DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006   Subsemnatul(a)………………………………………….. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ……………………. [ se menţionează…

Continue reading →

Declaratie-angajament privind garantarea unui imprumut bancar

Declaratie-angajament privind garantarea unui imprumut bancar S-a cerut autentificarea prezentului inscris: Declaratie Subsemnatul ……………………………………….. cetatean ……………………., nascut la data de ……………, in localitatea …………………, de sex …….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………., str. …………………………. nr. ………., bloc …………, scara ….., etaj ……, apart. ……., sector/judet …………….., posesor al ……………….., seria ………… nr. …………. eliberat de ……………….

Continue reading →