Category: Cereri

Raspuns la intampinare prin care se invoca mai multe exceptii (respingerea exceptiilor)

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL………..
…………………….
STR. ………………….
Sectorul/Județul
DOSAR NR. …../……/….

  DOMNULE PREȘEDINTE
Subsemnatul …………………, posesor C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea…………., str. ………….., bl. …….., ap. ……, în calitate de  …………………, prin prezenta formulez:

Continue reading

Cerere de majorare a catimii pretentiilor

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL………..
…………………….
STR. ………………….
Sectorul/Județul
DOSAR NR. …../……/….

  DOMNULE PREȘEDINTE
Subsemnatul …………………, posesor C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea…………., str. ………….., bl. …….., ap. ……, în calitate de  …………………, prin prezenta formulez:

Continue reading

Cerere Completatoare

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL………..   …………………….  STR. ………………….  Sectorul/Județul   DOSAR NR. …../……/….                                              DOMNULE PREȘEDINTE                  Subsemnatul …………………, posesor  C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea………….,  str. ………….., bl. …….., ap. ……, în calitate de fost …………………, prin prezenta formulez:               CERERE COMPLETATOARE            …

Continue reading

Cerere completare dosar de pensionare

              Domnule Director                     Subsemnatul ………………..domiciliat în localitatea ………., str. ……………., nr./bl. ….., et. …., ap. …, judeţ/sector ………., depun anexat documente/acte la dosarul de pensionare în completare, pentru perioada lucrata dupa pensionare, pentru a fi trecută la pensie în …

Continue reading

CERERE DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE

MODEL DE CERERE  DE RESTITUIRE A GARANŢIEI DE PARTICIPARE   ANTET ………………(denumire)   CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: …………………….Subscrisa …………………, cu sediul în …………, solicităm prin prezenta restituirea garanţiei, în valoare de ………, constituită în  vederea participării la procedura ……, privind achiziţionarea de …….…… …

Continue reading

Cerere de comunicare a deciziei

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL………..   …………………….  STR. ………………….  Sectorul/Județul   DOSAR NR. …../……/….                                              DOMNULE PREȘEDINTE                  Subsemnatul …………………, posesor  C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea………….,  str. ………….., bl. …….., ap. ……, în calitate de fost …………………, va rog să-mi comunicați Decizia nr. ………../…………. în dosarul nr. …………/……../…….., …

Continue reading

Cerere de suspendare a executarii silite mobiliare

  JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL………..   …………………….  STR. ………………….  Sectorul/Județul   DOSAR NR. …../……/….  TERMEN …………………   DOMNULE PREŞEDINTE   Subscrisa ……………. cu sediul in ………………., str. ……………. nr.….,…, etaj. ……… înregistrată la Oficiul registrului comerţului de pe lângă ………………. sub nr. ………/……/……., CUI …………, formuleaza in temeiul art. 428 Cod procedura civila prezenta   CERERE DE SUSPENDARE …

Continue reading

Cerere de refuz la invitatia la informare privind avantajele medierii

CĂTRE: Mediator …………………. ……….., str. …………. nr…….., Jud. /Sector………….. Cu privire la invitatia la informare privind avantajele medierii din data …………………., Subscrisa ………….., persoana juridica romană, cu sediul in ……………, str. ………….. nr./bl………., Etaj ………, Ap………, avand numărul de ordine in registrul comerţului ……/………/…………, cod unic de inregistrare ……………, atribut fiscal ………., prin prezenta va …

Continue reading

Cerere cu privire la calitatea procesuala (Apel)

CURTEA DE APEL………./INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE…………                               SECTOR/JUDET……………      DOSAR Nr. ……../……../…………..     TERMEN  ………………………..      DOMNULE PREŞEDINTE                   Subsemnatul …………………., CNP ……………………, cu domiciliul în ………………..,  str. ………….., bl. …..,    ap. …., et………., , în calitate de apelant în Dosarul Nr. ………/……/………., în ceea ce privește calitatea procesuală, …

Continue reading

Comunicare oficiala a sentintei civile

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL……………..                                                             …………………….                  
                                                 CĂTRE ,                                                              JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL………..                                                             …………………….                                                             STR. ………………….                                                             Sectorul/Județul   DOSAR NR. …../……/….  TERMEN …………………                                                        Subsemnatul ……………………, posesor  C.I. seria ……………. nr. ……………, CNP ……………, cu domiciliul în ………………..,  str. ………….., bl. …..,    ap. …., ca intervenient accesoriu …

Continue reading