Act constitutiv de societate pe actiuni si in comandita pe actiuni

ACT CONSTITUTIV UNIC

al Societatii comerciale ……………… S.A./S.C.A.

Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic societatea comerciala pe actiuni/in comandita pe actiuni …………………………… S.A./S.C.A. avand ca actionari fondatori subsemnatii:
1. (numele si prenumele asociatului) ………………………………………….., nascut in (localitatea si judetul/sectorul) ………………………. domiciliat in (localitatea si judetul/sectorul) ……………………….. str. ………………………. nr. ……, bloc …….., scara ……., etaj ……., ap. ……, cod postal ……………… de cetatenie …………………. posesor al buletinului/cartii de identitate seria …….. nr. ………………. eliberat de ……………………. la data de …………………….., in calitate de asociat – actionar1)
2………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………. etc.
sau/si
1.S.C. (denumirea societatii) …………………………………… cu sediul in (localitatea si judetul/sectorul/tara) …………………………………………… inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din (localitatea si judetul/sectorul/tara) ……………………………………………….., persoana juridica ……………………………………………….. in calitate de asociat – actionar1), reprezentata prin (numele si prenumele) ……………………………………… nascut in (localitatea si judetul/sectorul/tara) ………………………………………. la data de …………………………………… domiciliat in (localitatea si judetul/sectorul/tara) ………………………….. str. …………………. nr. …………, bloc ………., scara ………., etaj ………, ap. ………, cod postal …………………………….. de cetatenie ……………………………, posesor al ………………………………. (felului actului de identitate: carte/buletin/pasaport) seria …….. nr. ………………. eliberat de …………………. la data de ……………,
2………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. etc. care am convenit in mod liber si de comun acord sa ne asociem si sa constituim, in calitate de asociati-fondatori, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata in M. Of., Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997), o societate, dupa cum urmeaza:

Capitolul I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA,
EMBLEMA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 1
Denumirea societatii

Societatea va purta numele „S.C. ……………………………… S.A./S.C.A.”, persoana juridica romana, denumita in prezentul act constitutiv si „societatea”.

Articolul 2
Forma juridica

Forma juridica a societatii este de societate pe actiuni/societate in comandita pe actiuni, cu capital integral romanesc/cu capital romanesc si strain provenit din (tara/tarile de provenienta) ………………………………………… .

Articolul 3
Sediul principal si sedii secundare

(1)Sediul social al societatii este in2) (localitatea si judetul/sectorul) ………………………………………….. str. …………………………… nr. ………., bloc ………., scara …………., etaj …………, ap. …………., cod postal ………………………… .
(2)Societatea isi poate deschide sucursale, filiale, agentii si/sau reprezentante (sau alte asemenea unitati) in tara si/sau in strainatate, potrivit legii romane sau straine aplicabile in speta, in urmatoarele conditii: ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Articolul 4
Durata societatii

(1)Durata societatii este nelimitata/de ………………. ani, incepand de la data inmatricularii in registrul comertului, dupa care se dizolva de drept.
(2)Durata societatii poate fi prelungita3) daca nu este dizolvata inainte de implinirea termenului prevazut la alineatul precedent.

Articolul 5
Emblema societatii

(1)Emblema societatii4) reprezinta ……………………………………….. (descrierea elementelor desenului) si este redata in anexa.
(2)In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate, se vor mentiona denumirea acesteia, urmata de forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.

Articolul 6
Obiectul de activitate

(1)Societatea va avea ca obiect de activitate5) urmatoarele: …………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. .
(2)Domeniul si activitatea principala ale societatii sunt: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Capitolul II
CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Articolul 7
Capitalul social

(1)Capitalul social subscris este de …………………. lei, din care contributia la capitalul social6) este de
-…………………………………………………………………………………. lei si
-…………………………………………………………. USD sau alta valuta convertibila.
(2)Capitalul social varsat este de ……………………………… lei, din care varsamintele sunt de6):
-……………………………….. lei, adica …………..% din capitalul subscris si
–…………….. USD sau alta valuta convertibila, adica ……………. % din capitalul social subscris.
(3)Restul de capital, pana la limita celui subscris, se va varsa de fiecare actionar in termen de 12 luni de la inmatricularea societatii7).
(4)Valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, in societate este de ……………….. lei, numarul actiunilor acordate pentru acestea este de ……………., evaluarea lor efectuandu-se astfel8): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Articolul 8
Aportul actionarilor la capitalul social

(1)Aportul actionarilor la capitalul social este aratat in tabelul de mai jos9) :

Nr.
crt.Numele si prenumele
(denumirea) actionarilor –
persoane fizice sau/si
juridiceAport in numerarAport in natura
ValoareNr.
actiuni
aferenteValoareNr.
actiuni
acordateSituatia
bunurilor aduse
de actionari
0123456

(2)Actiunile societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege10) si vor purta semnatura administratorului unic sau a doi administratori, atunci cand sunt mai multi.
(3)Societatea a emis un numar de ………………… actiuni, din care:
a)……………………………….. actiuni nominative care sunt ale actionarilor fondatori, repartizate intre acestia proportional cu aportul la capitalul social subscris, dupa cum urmeaza:

Nr.
crt.Numele si prenumele (denumirea)
actionarilor persoane fizice sau/si
juridiceActiuniNumerotare
de la …….
pana la …….Procent %
din capitalul
subscris
NumarValoare
012345

b)……………………………. actiuni la purtator care sunt ale celorlalti actionari.
(4)Societatea va putea emite si obligatiuni in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Articolul 9
Actiuni preferentiale

(1)Societatea poate emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot, care confera titularului:
a)dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari;
b)drepturile recunoscute actionarilor detinatori de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si a vota in temeiul acestor actiuni, in adunarile generale ale actionarilor.
(2)Numarul actiunilor preferentiale nu poate depasi 1/4 din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si a actiunilor ordinare.
(3)Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni preferentiale.

Articolul 10
Convertirea actiunilor

Actiunile ordinare si cele preferentiale vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale adoptata in conditiile legii.

Articolul 11
Indivizibilitatea actiunilor

(1)Actiunile societatii sunt indivizibile.
(2)In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane:
a)daca actiunea este nominativa, societatea nu are obligatia sa inscrie transmiterea ei atat timp cat proprietarii ei nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din actiune;
b)daca actiunea este la purtator, proprietarii trebuie sa desemneze un reprezentant comun.
(3)Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea raspund solidar pentru efectuarea varsamintelor pe care le datoreaza.
(4)In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul trebuie sa anunte administratorul (consiliul de administratie) si sa faca public faptul in presa, putand obtine un duplicat numai dupa trecerea unui interval de timp de 6 luni.

Articolul 12
Drepturi si obligatii care decurg din actiuni

(1)Actiunile subscrise si varsate de actionari confera acestora urmatoarele drepturi:
a)dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor;
b)dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii;
c)dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor prezentului act constitutiv.
(2)Fiecare actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala11), exercitiul acestui drept fiind suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
(3)Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile si obligatiile legate de actiuni urmand actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Articolul 13
Garantii

(1)Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
(2)Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau obligatii ale actionarilor, putand fi urmarit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte ce le revine la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.

Articolul 14
Cesiunea actiunilor

(1)Cesiunea partiala sau totala a actiunilor catre coactionari sau catre terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de prezentul act constitutiv.
(2)Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune.12)
(3)Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite potrivit prevederilor Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
(4)Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a acestora.
(5)Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.

Articolul 15
Neefectuarea platii varsamintelor13)

(1)In cazul cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevazute de lege, societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) si intr-un ziar de larga raspandire.
(2)Daca nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acelor actiuni nominative.
(3)Decizia de anulare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
(4)In locul actiunilor anulate se emit noi actiuni, purtand acelasi numar, care vor fi vandute, iar sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si de vanzare, a dobanzilor de intarziere si a varsamintelor neefectuate, restul fiind inapoiat actionarilor.
(5)Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor conform prevederilor legii.
(6)Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.

Articolul 16
Interdictii privind actiunile

(1)Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama acestei societati, in afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste altfel, cu respectarea dispozitiilor legii, dupa cum urmeaza:
a)autorizand dobandirea, adunarea generala extraordinara stabileste, in principal: modalitatile de dobandire; numarul maxim de actiuni care urmeaza a fi dobandite; contravaloarea lor minima si maxima; perioada efectuarii operatiunii care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial;
b)valoarea actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
c)se pot dobandi numai actiuni integral liberate si numai in cazul in care capitalul social subscris este integral varsat; 15)
d)plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din beneficiile distribuibile si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale, inscrise in ultimul bilant contabil.
(2)Actiunile dobandite potrivit alineatului (1) nu dau dreptul la dividende, iar pe toata durata posedarii lor de catre societate, dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat. In cazul dobandirii de catre societate a actiunilor proprii, cu incalcarea prevederilor legii, aceasta are obligatia de a le instraina in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, potrivit hotararii adunarii generale extraordinare, actiunile neinstrainate in acest termen fiind anulate, iar capitalul social urmand a fi redus in mod corespunzator.
(3)Restrictiile prevazute la alineatul (1) nu se aplica atunci cand dobandirea de catre societate a unui numar determinat de actiuni proprii, integral liberate se poate face in situatiile prevazute de lege.
(4)Societatea nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre terti.
(5)Luarea in gaj a propriilor actiuni, fie direct, fie prin persoanele care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii, este asimilata cu dobandirea propriilor actiuni, acestea urmand a se contabiliza separat16).

Articolul 17
Gajarea actiunilor

(1)Titularii actiunilor le pot gaja, pe baza unei declaratii data de titularul lor, in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata (certificata de functionarul societatii sau al registrului independent privat al actionarilor), in care se arata: a) cuantumul datoriei; b) valoarea; c) categoria actiunilor gajate.
(2)Constituirea gajului se inscrie in registrul actionarilor.
(3)Creditorului gajist i se elibereaza o dovada a constituirii gajului.

Articolul 18
Vanzarea actiunilor

Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor trebui sa intocmeasca un prospect de oferta in conformitate cu prevederile Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.

Articolul 19
Retragerea actionarilor

(1)Actionarii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda17).
(2)O data cu cererea de retragere, ei vor depune si actiunile pe care le poseda.

Articolul 20
Evidenta actiunilor

(1)Actiunile poarta timbrul sec al societatii si semnatura unui numar de doi administratori desemnati de Consiliul de administratie.
(2)Pana la emiterea si eliberarea de actiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand toate elementele unei actiuni18).
(3)Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
(4)Situatia actiunilor se cuprinde in bilantul contabil anual19) .

CAPITOLUL III
CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

Sectiunea I
Conducerea societatii

§ 1. Adunarea generala

Articolul 21
Dispozitii comune

(1)Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
(2)Adunarea generala este ordinara si extraordinara si are loc la sediul societatii20) sau in localul ce se va indica in convocare.

Articolul 22
Convocarea adunarii generale

(1)Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul de administratie, in termenul prevazut de lege, acesta neputand fi, in nici un caz, mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.
(2)Convocarea societatii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) si intr-unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. 21)
(3)Convocarea va cuprinde, in mod obligatoriu:
a)locul si data tinerii adunarii generale;
b)ordinea de zi22).
(4)Consiliul de administratie are obligatia sa convoace, de indata, adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica23) iar daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii, se va tine seama de urmatoarele:
a)adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la data inregistrarii cererii;
b)in cazul in care Consiliul de administratie nu convoaca adunarea generala, aceasta se face prin organele instantei judecatoresti de la sediul societatii. 24)
(5)Actionarii, reprezentand intreg capitalul social, vor putea – daca nici unul dintre ei nu se opune – sa intruneasca o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta acesteia fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Articolul 23
Dreptul de vot in adunarea generala

(1)Actionarii isi exercita dreptul de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda25) astfel:
a)actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la26) ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….;
b)actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite alte drepturi prevazute de lege se inscriu in evidentele societatii (registrul independent, privat, al actionarilor) corespunzator datei de referinta; 27)
c)daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare;
d)in cazul cand actiunile sunt gajate, dreptul de vot apartine proprietarului lor;
e)actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unei procuri speciale; 28)
f)actionarii-persoane fizice care nu au capacitatea legala, precum si actionarii-persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la rand lor, pot da procura speciala altor actionari29);
g)consiliul de administratie (administratorul unic) si functionarii societatii nu-i pot reprezenta pe actionari; 30)
h)administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor este in discutie. Ei pot vota bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca, fiind posesorii a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor;
i)actionarii care, intr-o anumita operatiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, au obligatia sa se obtina de la deliberarile privind acea operatiune. 31)
(2)Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice conventie privind exercitarea, intr-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nula.

Articolul 24
Organizarea adunarii generale

(1)In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se deschide de presedintele Consiliului de administratie sau de catre inlocuitorul sau.
(2)Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1-3 secretari care verifica:
a)lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare;
b)procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse;
c)indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
(3)Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute la alin. (2) sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
(4)Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.
(5)Presedintele poate desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.
(6)Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

Articolul 25
Hotararile adunarilor generale

(1)Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii membrilor Consiliului de administratie si a cenzorilor, a revocarii lor si luarii hotararilor privind raspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.
(2)Un proces-verbal, semnat de presedinte si de secretar, constata:
a)indeplinirea formalitatilor de convocare;
b)data si locul adunarii generale;
c)actionarii prezenti;
d)numarul actiunilor;
e)dezbaterile in rezumat;
f)hotararile luate;
g)declaratiile actionarilor. 32)
(3)La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
(4)Procesul-verbal se trece in registrul adunarilor generale. 33)
(5)Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Articolul 26
Atacarea in justitie a hotararilor adunarilor generale

(1)Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei. 34)
(2)Cererea in anulare se va introduce la instanta de pe raza teritoriala unde societatea isi are sediul, actionarul fiind obligat sa depuna la grefa acesteia cel putin o actiune. 35)
(3)Hotararea definitiva de anulare se mentioneaza in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de la data publicarii ea fiind opozabila tuturor actionarilor.

§ 2. Adunarea generala ordinara

Articolul 27
Intrunire, atributii

(1)Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(2)Adunarea generala ordinara mai are urmatoarele obligatii principale:
a)sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si sa stabileasca dividendul;
b)sa aleaga administratorii si cenzorii societatii;
c)sa fixeze remuneratia cuvenita, pentru exercitiul in curs, administratorilor si cenzorilor; 36)
d)sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
e)sa stabileasca bugetul de venituri si de cheltuieli, iar, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
f)sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfasurarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Articolul 28
Cvorumul legal

(1)Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare. 37)
(2)In cazul in care adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate de voturi.

§ 3. Adunarea generala extraordinara

Articolul 29
Intrunire, atributii

(1)Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru:
a)schimbarea formei juridice a societatii;
b)schimbarea sediului societatii;
c)modificarea obiectului de activitate al societatii;
d)prelungirea duratei societatii;
e)majorarea capitalului social;
f)reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
g)fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
h)dizolvarea anticipata a societatii;
i)conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
j)conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
k)emisiunea de obligatiuni;
l)oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
(2)Adunarea generala extraordinara deleaga38) consiliului de administratie/administratorului unic exercitiul atributiilor prevazute la alin. 1 lit. b), c), e), f) si i) in urmatoarele conditii …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. si cu majoritatile prevazute la alin. 3.
(3)Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare40) sunt necesare:
a)la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.
b)la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social;

§ 4. Adunarea speciala

Articolul 30
Conditii si participanti

(1)Titularii fiecarei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in urmatoarele conditii: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
(2)Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la asemenea adunari.

Articolul 31
Hotararile adunarii speciale

(2)Hotararile initiate de adunarile speciale se supun aprobarii adunarilor generale corespunzatoare.
(3)Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari, de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.

Articolul 32
Aplicarea prevederilor comune

Prevederile privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se aplica si adunarilor speciale.

Sectiunea a II-a
Administrarea societatii

§ 1. Administratorul unic/Consiliul de administratie

Articolul 33
Dispozitii comune

(1)Societatea va fi condusa de41) (numele si prenumele) …………………………………… de cetatenie42) domiciliat in ………………………………………, str. ……………………………………….. nr. ……., bloc ………, sc. …….., etaj ……….., ap. ………, posesor al ………………………………, seria …….. nr. ………………………………, eliberat de …………………………………. la data de …………………………., nascut in ………………………. la ……………………………….., sex ……………………….., in calitate de administrator unic, pe o perioada de ……………. ani43) incepand cu data inmatricularii societatii, cu posibilitatea de a fi reales.
sau
(1)Societatea va fi condusa de un Consiliu de administratie compus din actionari alesi pe o perioada de …………….. ani43) incepand cu data inmatricularii societatii, cu posibilitatea de realegere.
(2)Inlocuirea administratorului/Consiliului de administratie se face exclusiv de adunarea generala a actionarilor.

Articolul 34
Vacanta administratorilor

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor administratori, cei ramasi, impreuna cu cenzorii, deliberand in prezenta a 2/3 si cu majoritatea absoluta, procedeaza la numirea administratorului (administratorilor) provizoriu, pana la convocarea adunarii generale44) .

Articolul 35
Garantii

(1)Administratorul unic/Consiliul de administratie va depune o garantie de ………………………….. lei de fiecare persoana45), inainte de preluarea functiei46) .
(2)Garantia ramane in casa societatii si se restituie dupa ce adunarea generala a societatii a aprobat bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar in care administratorul (administratorii) a indeplinit aceasta functie si i s-a dat descarcare.
(3)Administratorul (administratorii) depune/depun semnatura/semnaturile la Oficiul Registrului Comertului odata cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.

Articolul 36
Intrunirile Consiliului de administratie

(1)Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.
(2)El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii.
(3)Convocarile pentru intrunirile Consiliului de administratie trebuie sa cuprinda:
a)data si locul unde se va tine sedinta;
b)ordinea de zi.
(4)In sedintele Consiliului de administratie nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute pe ordinea de zi, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.
(5)La intrunirile consiliului de administratie, directorii prezinta rapoarte scrise despre operatiile executate, iar comitetul de directie prezinta registrul deliberarilor sale.
(6)La sedintele consiliului de administratie se convoaca si cenzorii.
(7)La sedinta se intocmeste un proces-verbal care va cuprinde urmatoarele:
a)ordinea deliberarilor;
b)deciziile luate;
c)numarul voturilor intrunite;
d)opiniile separate – daca este cazul.

Articolul 37
Deciziile consiliului de administratie

(1)Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile daca la luarea lor sunt prezenti cel putin jumatate din numarul administratorilor47) .
(2)Deciziile administratorilor se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Articolul 38
Competenta administratorilor in incheierea unor acte juridice

Administratorii pot incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare.

§ 2. Comitetul de directie48)

Articolul 39
Componenta si remunerare

(1)Societatea are un comitet de directie format din ……………………….. persoane, alese dintre membrii Consiliului de administratie, presedintele acestuia fiind si directorul general al societatii.
(2)Comitetul de directie se intruneste la sediul societatii cel putin o data pe saptamana.
(3)Persoanele numite in comitetul de directie pot fi oricand revocate de Consiliul de administratie.
(4)Remuneratia membrilor Comitetului de directie se stabileste prin decizie de consiliul de administratie in cadrul sumei de ……………………… lei49) .

Articolul 40
Validitatea deciziilor comitetului de directie

(1)Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
(2)In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

Articolul 41
Interdictii

Membrii comitetului de directie si directorii societatii nu vor putea fi – daca nu au autorizarea consiliului de administratie – administratori, membri in comitetul de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate si nici nu vor putea exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

Articolul 42
Prezentarea registrului de deliberari

Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a Consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.

§ 3. Functionarii societatii

Articolul 43

(1)Consiliul de administratie/Comitetul de directie numeste functionarii societatii pe posturile stabilite prin statul de functiuni aprobat de adunarea generala.
(2)Executarea operatiunilor societatii se incredinteaza unui numar de …………………. directori executivi50) numiti de consiliul de administratie.
(3)Adunarea generala aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara ale societatii.

§ 4. Raspunderi

Articolul 44
Raspunderea administratorilor si a comitetului de directie

(1)Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile dispozitiilor privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a)realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
b)existenta reala a dividendelor platite;
c)existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;
d)indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale;
e)stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv.
(2)Comitetul de directie si toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societatii (personalul incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
(3)Comitetul de directie trebuie sa instiinteze consiliul de administratie de toate abaterile constatate in exercitarea obligatiei lui de supraveghere.
(4)Administratorii societatii raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta cenzorilor. Sunt exonerati de raspundere administratorii pentru:
a)actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori;
b)deciziile luate, daca nu au asistat la sedintele respective numai atunci cand, in termen de o luna de cand au luat cunostinta de ele, nu au facut impotrivirea potrivit prevederilor de la lit. a.) .

Articolul 45
Recuzare

(1)Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societatii, are obligatia sa instiinteze pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
(2)Aceeasi obligatie o are administratorul si in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
(3)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) atrag raspunderea administratorului pentru daunele produse societatii.

Sectiunea a III-a
Controlul societatii – Cenzorii

Articolul 46
Numirea cenzorilor

(1)Societatea are un numar de …………………. cenzori51) si ………………… supleanti51), alesi de adunarea generala constitutiva pe termen de 3 ani, putand fi realesi.
(2)Cenzorii vor avea calitatea de52) ……………………………. .
(3)Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.
(4)Cenzorii au depus garantia prevazuta de prezentul act constitutiv pentru administratori.

Articolul 47
Incompatibilitati

Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
a)rudele sau afinii pana la cel de-al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
b)persoanele care, sub orice forma, primesc pentru alte functii decat aceea de cenzor un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
c)persoanele carora le este interzisa functia de administrator.

Articolul 48
Remunerare

Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala.

Articolul 49
Indisponibilitati

(1)In caz de deces, impiedicarea fizica sau legala, incetare sau renuntarea la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
(2)Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alte persoane in locurile vacante, pana la intrunirea celei mai apropiate adunari generale.
(3)Atunci cand nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii convoaca, de urgenta, adunarea generala, care va proceda la numirea altor cenzori.

Articolul 50
Obligatii ale cenzorilor

(1)Cenzorii, in principal, sunt obligati:
a)sa supravegheze gestiunea societatii;
b)sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c)sa controleze daca registrele sunt tinute cu regularitate;
d)sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
(2)Despre toate constatarile rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. (1), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare cu privire la bilantul contabil, cenzorii fac adunarii generale un raport amanuntit.
(3)Adunarea generala nu poate aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
(4)Cenzorii, de asemenea, sunt obligati:
a)sa faca, in fiecare luna, si inopinat, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor proprietatea societatii sau primite in gaj, cautiune ori in depozit;
b)sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara atunci cand nu a fost convocata de administratori;
c)sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare, putand determina inserarea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare;
d)sa constate depunerea cu regularitate a garantiei din partea administratorilor;
e)sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.

Articolul 51
Primirea si solutionarea reclamatiilor actionarilor

(1)Oricare actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele care considera ca trebuie cenzurate, iar acestia au obligatia sa le verifice, si daca le gasesc reale, sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala.
(2)In cazul in care reclamatia este facuta de actionarii ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social53), cenzorii sunt obligati sa prezinte observatiile si propunerile lor asupra faptelor reclamate.
(3)Daca cenzorii socotesc intemeiata si urgenta reclamatia actionarilor reprezentand o patrime53) din capitalul social, sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala. In caz contrar, ei trebuie sa refere la prima adunare generala care trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.
(4)A patra parte din capital53) se dovedeste prin depunerea actiunilor la societati bancare din Romania ori la unitati ale acestora, respectiv prin blocarea actiunilor in cont, in cazul celor emise in forma dematerializata.
(5)Actiunile raman depuse, respectiv blocate, pana dupa intrunirea adunarii generale extraordinare, iar dovada depunerii, respectiv blocarii lor, va legitima participarea actionarilor la aceasta adunare.

Articolul 52
Prezentarea constatarilor

(1)Cenzorii au obligatia sa aduca la cunostinta administratorilor neregulile din administratie, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduc la cunostinta adunarii generale.
(2)Cenzorii au dreptul:
a)sa obtina, in fiecare luna, de la administratori, o situatie despre mersul operatiunilor;
b)sa ia parte la sedintele administratorilor, fara a avea drept de vot.
(3)Este interzis cenzorilor sa comunice, in particular, actionarilor sau tertilor, datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

Articolul 53
Deliberarile cenzorilor

(1)Cenzorii pot lucra separat pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege, cu exceptia raportului pe care au obligatia sa-l prezinte adunarii generale, conform art. 49 alin. (2) din prezentul act constitutiv. In acest din urma caz, cenzorii delibereaza impreuna, dar, in caz de neintelegere, pot intocmi rapoarte separate care se depun adunarii generale.
(2)Cenzorii trec intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile efectuate in exercitiul mandatului lor.

Articolul 54
Raspunderea cenzorilor

(1)Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.
(2)Revocarea lor se poate face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare.
(3)Cenzorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a)realitatea varsamintelor facute de asociati;
b)existenta reala a dividendelor platite;
c)existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d)exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
e)stricta indeplinire a indatoririlor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.
(4)De asemenea, ei raspund si in alte cazuri expres prevazute de lege.

Capitolul IV
REGISTRELE SOCIETATII SI BILANTUL CONTABIL

Articolul 55
Registrele societatii

(1)Societatea tine, in afara evidentelor prevazute de lege:
a)registrul actionarilor;
b)registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
c)registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
d)registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;
e)registrul deliberarilor si constatarilor cenzorilor in exercitarea mandatului lor;
f)registrul obligatiunilor.
(2)Registrele de la alin. (1) lit. a), b), c) si f) se tin prin grija administratorilor, cel prevazut la lit. d), prin grija comitetului de directie, iar cel prevazut la lit. e), prin grija cenzorilor.
(3)Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si sa elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrasele. De asemenea, au obligatia sa puna la dispozitia detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrul prevazut la alin. (1) lit. f).

Articolul 56
Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an.

Articolul 57
Salarizarea personalului

Nivelul salariilor pentru personalul de conducere si executie al societatii se stabileste si se poate modifica de adunarea generala, cu respectarea limitei minime stabilite de lege.

Articolul 58
Amortizari

(1)Amortizarea fondurilor fixe ale societatii se face prin aplicarea normelor stabilite de administratori si aprobate de adunarea generala.
(2)Normele prevazute la alin. (1) se elaboreaza in baza reglementarilor in vigoare, tinandu-se seama de uzura fizica si uzura morala a fondurilor fixe, precum si de strategia de modernizare si retehnologizare a societatii.

Articolul 59
Evidenta contabila si bilantul contabil

(1)Societatea tine evidenta contabila si va intocmi bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi, in conformitate cu normele legale.
(2)Administratorii sunt obligati sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul contabil al exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.
(3)Actionarii pot cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilantul contabil, raportul administratorilor si raportul cenzorilor catre adunarea generala.

Articolul 60
Calculul si repartizarea beneficiilor

(1)Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala.
(2)Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, iar beneficiul astfel obtinut se va repartiza astfel:
a)fond de rezerva de cel putin 5% pe an pana cand acesta atinge cel putin a cincea parte din capitalul social. In cazul in care fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat, indiferent de cauza, el va fi completat pana la limita prevazuta de lege. In fondul de rezerva se include, chiar daca acesta a atins nivelul prevazut de alin. (2), excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor;
b)impozitul datorat, potrivit prevederilor legii.
(3)Diferenta rezultata din calculul de la alin. (1) reprezinta beneficiul cuvenit actionarilor ca dividend.
(4)Repartizarea dividendului se face pe o actiune si se inmulteste cu numarul actiunilor care apartin fiecarui actionar.
(5)Fondatorii, administratorii si personalul societatii participa la beneficii si pierderi dupa cum urmeaza54) ……………………………………………………………………………………………………………………. . Plata dividendelor se face in cel mult 60 de zile de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala.

Articolul 61
Suportarea pierderilor

Suportarea pierderilor de catre actionari se face in limita fondului de rezerva constituit, iar in caz ca acesta se depaseste, diferenta se suporta de catre actionari proportional cu numarul actiunilor si in limita valorii acestora.

CAPITOLUL V
EMITEREA DE OBLIGATIUNI

Sectiunea I
Obligatiuni

Articolul 62
Categorii de obligatiuni

(1)Societatea, cu aprobarea adunarii generale extraordinare, in cazul in care considera necesar, poate emite obligatiuni, la purtator sau nominative, pentru o suma care sa nu depaseasca trei patrimi din capitalul varsat si existent, conform ultimului bilant contabil aprobat.
(2)Valoarea nominala a unei obligatiuni va fi de cel putin 25.000 lei.
(3)Obligatiunile din aceeasi emisiune vor fi de o valoare egala, acorda posesorilor lor drepturi egale si se pot emite in doua forme:
a)materiala, pe suport de hartie;
b)dematerializata, prin inscriere in cont.

Articolul 63
Procedura emiterii de obligatiuni

In vederea emiterii de obligatiuni prin oferta publica – definita ca atare prin Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori – administratorii publica prospectul de emisiune*) care cuprinde:
a)denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;
b)capitalul social si rezervele;
c)data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de inmatriculare si modificarile aduse actului constitutiv;
d)situatia patrimoniului social dupa ultimul bilant contabil aprobat;
e)categoriile de actiuni emise de societate;
f)suma totala a obligatiunilor emise anterior si a celor care urmeaza a fi emise, modul de rambursare, valoarea nominala a obligatiunilor, dobanda lor, indicarea daca sunt nominative sau la purtator, precum si daca sunt convertibile dintr-o categorie in alta ori in actiuni**;
g)sarcinile ce greveaza imobilele societatii;
h)data la care a fost publicata hotararea adunarii generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligatiuni.

Articolul 64
Subscriptia obligatiunilor

(1)Subscriptia obligatiunilor se face pe exemplarele prospectului de emisiune.
(2)Valoarea obligatiunilor subscrise se varsa integral.
(3)Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda:
a)denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;
b)numarul de ordine;
c)tabloul platilor in capital si dobanzi.
(4)Titlurile se semneaza de administratorii*** stabiliti de adunarea generala extraordinara.

Articolul 65
Rambursarea obligatiunilor

(1)Obligatiunile se ramburseaza la scadenta de catre societate.
(2)Societatea poate rambursa, inainte de scadenta, prin tragere la sorti, obligatiunile din aceeasi emisiune si cu aceeasi valoare. Rambursarea lor se poate efectua la o suma superioara valorii lor nominale stabilite de societate si anuntata public cu cel putin 15 zile inainte de data tragerii la sorti.

Articolul 66
Preschimbarea obligatiunilor

Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.

Sectiunea a II-a
Adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni

Articolul 67
Convocarea adunarii generale

(1)Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunarea generala pentru a delibera asupra intereselor lor.
(2)Adunarea generala se convoaca pe cheltuiala societatii, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.
(3)Prevederile din prezentul contract/act constitutiv privind adunarea generala ordinara a actionarilor se aplica si adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni in ceea ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor si votarea.
(4)Societatea, in calitate de emitent, nu participa la deliberarile adunarilor generale ale detinatori-lor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le poseda.
(5)Detinatorii de obligatiuni pot fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, cenzorii sau functionarii societatii.

__________________
*) Emiterea si tranzactionarea lor sunt supuse acelei legi.
** Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni trebuie sa fie egala cu aceea a actiunilor.
*** Doi administratori, atunci cand sunt mai multi, sau administratorul unic, dupa caz.

Articolul 68
Atributiile adunarii generale

Adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni, legal constituita are urmatoarele atributii:
a)sa numeasca un reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unul sau mai multi supleanti, cu dreptul de a-i reprezenta fata de societate si in justitie, stabilindu-le remuneratia. Acestia nu pot lua parte la administrarea societatii, dar pot asista la adunarile generale;
b)sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor lor comune sau sa autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor;
c)sa constituie un fond care poate fi luat din dobanzile cuvenite detinatorilor de obligatiuni, pentru a face fata cheltuielilor necesare apararii drepturilor lor, stabilind, totodata, regulile pentru gestiunea acestui fond;
d)sa se opuna oricarei modificari a actului constitutiv sau a conditiilor imprumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor detinatorului de obligatiuni;
e)sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni.

Articolul 69
Hotararile adunarilor generale

(1)Pentru validitatea deliberarilor prevazute la lit. a), b) si c), hotararea se ia cu o majoritate reprezentand cel putin o treime din titlurile emise si nerambursate, iar pentru cele prevazute la lit. d) si e) este necesara prezenta a cel putin doua treimi din titlurile nerambursate si votul favorabil a cel putin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.
(2)Hotararile adunarilor generale ale detinatorilor de obligatiuni se aduc la cunostinta societatii, in termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor si sunt obligatorii si pentru detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Articolul 70
Atacarea hotararilor

(1)Hotararile adunarii detinatorilor de obligatiuni pot fi atacate in justitie de catre detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra si au cerut sa se mentioneze acest lucru in procesul-verbal al sedintei, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2)Hotararile definitive de anulare se mentioneaza in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), iar de la data publicarii sunt opozabile tuturor actionarilor.

Capitolul VI
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV UNIC

Sectiunea I
Dispozitii comune

Articolul 71
Conditii

Actul constitutiv poate fi modificat (mutarea sediului in alta localitate, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, fuziunea si divizarea, reducerea sau prelungirea duratei societatii, dizolvarea si lichidarea ei) de catre actionari, in adunarea generala extraordinara, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege pentru incheie-rea lui.

Articolul 72
Efecte

Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Sectiunea a II-a
Reducerea capitalului social

Articolul 73
Moduri de reducere

(1)Capitalul social poate fi redus prin:
a)micsorarea numarului de actiuni;
b)reducerea valorii nominale a actiunilor;
c)dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
(2)Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:
a)scutirea totala sau partiala a actionarilor de varsamintele datorate;
b)restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata in mod egal pentru fiecare actiune;
c)alte procedee prevazute de lege.

Articolul 74
Termen si conditii

(1)Reducerea capitalului social poate fi efectuata numai dupa trecerea a doua luni din ziua publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2)Reducerea nu se poate face sub minimul de capital social stabilit de lege, va fi motivata si va arata procedeul folosit pentru efectuarea ei.
(3)In cazul emiterii de obligatiuni, capitalul social nu se va putea reduce prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor decat in raport cu valoarea obligatiunilor rambursate.

Sectiunea a III-a
Majorarea capitalului

Articolul 75
Moduri de majorare

(1)Majorarea capitalului societatii se poate face prin:
a)emisiunea de actiuni noi;
b)marirea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
(2)Actiunile noi vor fi liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
(3)Se pot include in rezerve si folosi pentru majorarea capitalului social diferentele favorabile prin reevaluarea patrimoniului social.
(4)Societatea nu va putea sa majoreze capitalul social prin emisiunea de noi actiuni pana nu vor fi achitate cele din emisiunea precedenta.
(5)Pierderi in creante nu sunt admise.

Articolul 76
Majorarea capitalului prin marirea valorii nominale a actiunilor

(1)Majorarea capitalului prin marirea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul in care se va realiza prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune.
(2)Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preemtiune un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

Articolul 77
Majorarea de capital prin aporturi in natura

(1)In cazul in care majorarea de capital se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara numeste unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi.
(2)Dupa depunerea raportului de expertiza, va fi reconvocata adunarea generala extraordinara, care, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.
(3)Hotararea adunarii generale trebuie sa cuprinda:
a)descrierea aporturilor in natura;
b)numele persoanelor care le efectueaza;
c)numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

Articolul 78
Majorarea de capital prin subscriptie publica

(1)In cazul in care majorarea capitalului social se va efectua prin subscriptie publica, prospectul de emisiune, cu semnaturile autentice ale administratorilor in drept, se depune la registrul comertului si va cuprinde datele prevazute de lege. 55)
(2)In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica, administratorii sunt solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societati sau in cererile adresate oficiului registrului comertului, in vederea majorarii capitalului social.

Articolul 79
Prioritatea oferirii actiunilor

(1)Actiunile care se vor emite pentru majorarea capitalului social se ofera spre subscriere, in primul rand, celorlalti actionari, in raport cu numarul actiunilor pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de adunarea generala.
(2)Dupa expirarea acestui termen, actiunile se pot subscrie si de public.
(3)Dreptul de preemtiune inceteaza daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura.

Articolul 80
Ridicarea dreptului de subscriere

(1)Adunarea generala, pentru motive temeinice, poate sa ridice actionarilor – in total sau in parte – dreptul de subscriere a noilor actiuni.
(2)Convocarea adunarii generale trebuie sa cuprinda, in acest caz, intre altele, urmatoarele:
a)motivele majorarii capitalului social;
b)persoanele carora urmeaza sa li se atribuie noile actiuni;
c)numarul de actiuni atribuit fiecareia dintre ele;
d)valoarea de emisiune a actiunilor si bazele stabilirii acesteia.
(3)In vederea luarii hotararii este necesara prezenta a trei patrimi din numarul titularilor capitalului social si votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o jumatate din capitalul social.

Articolul 81
Efectele hotararii adunarii generale

Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii ei.

Articolul 82
Plata actiunilor emise

(1)Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor fi platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararii adunarii generale.
(2)In acelasi termen se platesc si actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.
(3)In cazul in care s-a prevazut o prima emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.
(4)Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.
(5)Daca actionarii nu efectueaza plata in termenul stabilit se procedeaza potrivit prevederilor art. 18 din prezentul contract/act constitutiv.

Capitolul VII
EXCLUDEREA ASOCIATILOR

Articolul 83
Cazuri de excludere56)

(1)Poate fi exclus din societate acel comanditat care:
a)nu aduce aportul la care s-a obligat, dupa ce este pus in intarziere;
b)se afla in stare de faliment;
c)a devenit legalmente, incapabil;
d)se amesteca fara drept in administratie;
e)contravine legii in sensul ca: fara a avea consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau ori in acela al unei alte persoane; ia parte, ca asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate ori efectueaza operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau in altul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati;
f)comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul sau sau al altora, in cazul cand este administrator.
(2)Cererea de excludere se adreseaza instantei judecatoresti competente.

Articolul 84
Consecinte

Asociatul exclus din societate:
a)raspunde de pierderi sau are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, dar nu poate cere lichidarea acestora pana cand nu vor fi fost repartizate in conformitate cu prevederile prezentului contract/act constitutiv;
b)nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia;
c)ramane obligat fata de terti pentru operatiunile efectuate de societate pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere;
d)este obligat sa suporte consecintele si nu-si poate retrage partea decat dupa executarea operatiunilor in curs de executare.

Capitolul VIII
DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA

Sectiunea I
Dizolvarea societatii

Articolul 85
Cauze de dizolvare

(1)Societatea se dizolva prin:
a)trecerea timpului stabilit pentru durata ei;
b)imposibilitatea indeplinirii obiectului de activitate sau realizarea lui;
c)declararea nulitatii societatii;
d)hotararea adunarii generale;
e)hotararea tribunalului;
f)falimentul societatii;
g)pierderea unei jumatati din capitalul social;
h)reducerea capitalului sub minimul legal;
i)scaderea sub minimul legal a numarului actionarilor;
j)alte cauze prevazute de lege.
(2)In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), actionarii vor fi consultati, cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia; in lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, efectuarea consultarii se dispune de tribunal.
(3)Daca, in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii (alin. 1 lit. g) sau reducerii (alin. 1 lit. h) capitalului, acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau daca societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent corespunde, aceasta nu se mai dizolva.
(4)De asemenea, societatea nu se dizolva nici in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal, acest numar se completeaza.

Articolul 86
Revenirea asupra hotararii de dizolvare

(1)In cazul dizolvarii societatii prin hotararea actionarilor, acestia pot reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea contractului/actului constitutiv, atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activul ei.
(2)Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) .

Articolul 87
Inscrierea dizolvarii in registrul comertului

Dizolvarea societatii se inscrie in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, potrivit dispozitiilor legii.

Articolul 88
Efectele dizolvarii

(1)Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii cu exceptia cazurilor de fuziune sau divizare totala ori in alte cazuri prevazute de lege.
(2)Din momentul dizolvarii, administratorii nu vor mai intreprinde noi operatiuni, in caz contrar fiind personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile intreprinse.

Sectiunea a II-a
Fuziunea si divizarea

Articolul 89
Hotararea asupra fuziunii sau divizarii

Fuziunea sau divizarea se hotaraste de adunarea generala, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.

Articolul 90
Efectele fuziunii si divizarii

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatii si transmiterea universala a patrimoniului catre societatea (societatile) beneficiara, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau divizarii, in schimbul atribuirii de actiuni ale acestora catre asociatii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume in bani care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a actiunilor.

Articolul 91
Proiectul de fuziune sau divizare

(1)In baza hotararii adunarii generale a actionarilor, administratorii intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare care trebuie sa cuprinda:
a)forma, denumirea si sediul social al societatilor respective;
b)fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
c)stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare;
d)modalitatile de predare a actiunilor si data de la care acestea dau dreptul la dividende;
e)raportul de schimb al actiunilor si, daca este cazul, cuantumul sultei;
f)cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
g)drepturile acordate obligatarilor si orice alte avantaje speciale;
h)data bilantului contabil de fuziune sau de divizare (data va fi aceeasi pentru toate societatile participante);
i)orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.
(2)Proiectul de fuziune sau de divizare semnat de reprezentantii societatilor beneficiare, insotit de declaratia societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, care cuprinde modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau, se depune la registrul comertului.
(3)De asemenea, proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) .
(4)Administratorii societatilor care fuzioneaza sau se divid au obligatia de a pune la dispozitia asociatilor:
a)proiectul de fuziune sau de divizare;
b)darea de seama a administratorilor, in care se precizeaza si raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale;
c)raportul cenzorilor;
d)bilantul contabil de fuziune sau de divizare;
e)evidenta contractelor cu valoare de peste 5.000.0000 lei in curs de executare si repartizarea lor intre societatile beneficiare;
f)raportul expertului (expertilor) numit de judecatorul delegat, care isi da avizul de specialitate asupra fuziunii sau divizarii.
(5)In cel mult doua luni de la data la care hotararea judecatoreasca ramane definitiva sau devine irevocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.

Articolul 92
Aprobarea fuziunii sau divizarii

(1)Actele constitutive ale societatilor nou-infiintate prin fuziune sau divizare se aproba de adunarea generala a societatii (societatilor) care isi inceteaza existenta, se inregistreaza la registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2)In cazul in care fuziunea sau divizarea are ca efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.

Capitolul IX
LICHIDAREA SOCIETATII

Articolul 93
Hotararea de lichidare

(1)Adunarea generala hotaraste lichidarea societatii, in care scop, pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii isi continua mandatul lor, fara ca ei sa intreprinda noi operatiuni.
(2)Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.
(3)Actul de numire a lichidatorilor sau alte acte ulterioare care aduc schimbari in persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului pentru inscriere si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.
(4)Toate actele care emana de la societate vor arata ca aceasta este in lichidare.

Articolul 94
Puterile lichidatorilor

(1)In afara puterilor conferite de adunarea generala, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:
a)sa stea si sa fie actionati in judecata in interesul lichidarii;
b)sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;
c)sa vanda, la licitatie publica, imobilele si orice avere imobiliara a societatii (vanzarea nu se va putea efectua in bloc);
d)sa incheie tranzactii;
e)sa lichideze si sa incaseze creantele societatii chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta;
f)sa contracteze obligatii cambiale;
g)sa faca imprumuturi neipotecare;
h)sa indeplineasca orice alte acte necesare.
(2)Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare inainte de achitarea creditorilor societatii.
(3)La cererea asociatilor, sumele retinute se depun la C.E.C. ori la o societate bancara, se pot repartiza asupra actiunilor, in timpul lichidarii, daca, cu exceptia a ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.
(4)In cazul in care fondurile societatii nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie sa ceara sumele necesare, asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele.

Articolul 95
Incheierea lichidarii

(1)Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii, daca tribunalul nu a prelungit acest termen.
(2)Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului si vor depune registrele si actele societatii, dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, la registrul comertului.

Articolul 96
Bilantul contabil final

(1)Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii intocmesc bilantul contabil final din care sa rezulte partea care se cuvine fiecarei actiuni si repartizarea activului societatii.
(2)Bilantul contabil semnat de lichidatori si insotit de raportul cenzorilor se depune la oficiul registrului comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) .
(3)Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea bilantului contabil se depun la C.E.C. ori la banca cu indicarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative sau a numerelor actiunilor, daca acestea sunt la purtator.
(4)Plata se face persoanei indicate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.

Capitolul X
LITIGII

Articolul 97

Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania. Prevederile prezentului act constitutiv unic se completeaza cu dispozitiile legii privind societatile comerciale. Prezentul contract/act constitutiv a fost semnat la ………………………. (localitatea) in ziua de ……………………. in ……………….. exemplare, originale, in limba romana.

Semnaturile fondatorilor
…………………………………….

NOTE
1.La societatea in comandita pe actiuni se va face distinctia intre asociatii comanditari si asociatii comanditati.
2.Se indica localitatea si sediul din tara sau din strainatate pentru fiecare in parte – atunci cand se infiinteaza o data cu societatea – sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare eventualitate.
3.Numai in cazul in care durata societatii este limitata in timp.
4.Daca este cazul.
5.In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 (M.Of. nr. 301 bis/5.11.1997), incepand cu data de 1 ianuarie 1998 s-a aplicat, in toate domeniile de activitate economica si sociala, „Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN” si este obligatorie la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea activitatii. Ca urmare, in actul constitutiv, obiectul de activitate va fi mentionat in ordinea prevazuta de structura sectiunilor, subsectiunilor si diviziunilor clasificarii activitatilor din economia nationala, indicandu-se diviziunea si denumirea prevazute in aceasta structura.
6.In cazul in care exista participare straina la capitalul social.
7.Numai in cazul in care, la constituire, nu s-a varsat intregul capital subscris.
8.Acest alineat se introduce daca este cazul. Modul de evaluare a bunurilor care constituie aport in natura poate fi, dupa caz: expertiza, declaratie, act de proprietate etc.
9.In coloana 6 din tabel se mentioneaza situatia juridica a bunurilor ce se constituie ca aport in natura – proprietate, folosinta, inchiriate s.a.
10.Elementele prevazute de lege pe care trebuie sa le cuprinda actiunile:
a)actiunile la purtator: denumirea si durata societatii; data actului constitutiv; numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea; numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea; capitalul social; numarul actiunilor; numarul de ordine al actiunilor; valoarea nominala a actiunilor; varsamintele efectuate; avantajele acordate fondatorilor;
b)actiunile nominative vor mai cuprinde, in plus, numele, prenumele si domiciliul actionarului-persoana fizica sau denumirea, sediul si numarul de inmatriculare in registrul comertului ale actionarului-persoana juridica.
11.Daca nu se prevede altfel in actul constitutiv. In cadrul acestuia se poate limita numarul voturilor apartinand actionarilor care poseda mai mult de o actiune.
12.In actul constitutiv se pot prevedea si alte modalitati de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative.
13.Daca nu s-au efectuat in totalitate la incheierea actului constitutiv sau la majorarea capitalului.
14.Nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) .
15.Daca actiunile dobandite se contabilizeaza, in actul bilantului se trece la pasiv o rezerva disponibila, de aceeasi valoare, care se mentine pana la cesiunea sau la anularea acestor actiuni. In raportul de gestiune care insoteste bilantul contabil se vor arata: motivele care au determinat dobandirea de actiuni proprii; numarul, valoarea nominala si contravaloarea actiunilor dobandite; fractiunea de capital pe care ele o reprezinta.
16.Se excepteaza operatiunile curente ale societatilor bancare si de credit, precum si cele efectuate in vederea dobandirii de catre salariatii societatii a actiunilor acesteia sau a filialelor sale.
17.La alegere, fie proportional cu activul net ce rezulta dupa ultimul bilant contabil aprobat, fie la valoarea medie de piata a actiunilor din ultimul trimestru, inscrisa in cota bursei sediului social sau, in lipsa, a bursei locului cel mai apropiat ori, dupa caz, pe piata extrabursiera organizata.
18.In plus, legea cere ca certificatul sa mai cuprinda urmatoarele date: numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, proprietate a actionarului; pozitia la care acesta este inscris in registrul actionarilor; numarul de ordine al actiunilor (dupa caz) .
19.In mod deosebit se precizeaza daca ele au fost integral achitate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara nici un rezultat, efectuarea varsamintelor prevazute de lege.
20.In actul constitutiv se poate stabili si un alt loc de desfasurare.
21.In cazul in care toate actiunile sunt nominative, convocarea se poate efectua prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare simpla – potrivit prevederilor actului constitutiv – expediata cu cel putin 15 zile de la data stabilita la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor (schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii daca nu a fost comunicata in scris acesteia de catre actionar) . De asemenea, convocarea poate fi facuta prin afisare la sediul societatii, insotita de un convocator care trebuie semnat de actionari, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale (semnatura actionarului si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat) .
N.B. Aceste doua moduri de convocare nu pot fi folosite daca sunt interzise prin actul constitutiv al societatii sau prin dispozitii legale.
22.Problemele care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale vor fi mentionate in mod explicit. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor. De asemenea, in instiintarea pentru prima adunare generala se poate fixa ziua si ora celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu a putut avea loc (cea de-a doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare) . Totodata, daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul de 15 zile se poate reduce la 8 zile.
23.Mentiune optionala.
24.Instanta judecatoreasca audiaza partile si poate ordona convocarea desemnand dintre actionari persoana care va prezida adunarea generala.
25.Daca nu s-a convenit altfel.
26.Se mentioneaza locurile sau, daca nu sunt mentionate in actul constitutiv, ele se indica prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunarea generala. Cenzorii constata prin proces-verbal depunerea la timp a actiunilor. Acestea raman depuse pana dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 10 zile de la data acesteia.
27.Administratorul unic sau consiliul de administratie, dupa caz, stabileste o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale; data care ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este reconvocata ca urmare a neintrunirii cvorumului. Data de referinta stabilita nu poate depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este reconvocata.
28.Prin actul constitutiv se poate deroga de la dispozitiile legii privitoare la reprezentarea numai prin actionari.
29.Procurile se depun, in original, in termenul in care actionarii sunt obligati sa depuna actiunile sau in termenul prevazut de actul constitutiv si se retin de societate facandu-se mentiune, despre aceasta, in procesul-verbal.
30.Sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
31.In caz contrar, raspunde de daunele produse societatii, daca fara votul lor nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
32.La cererea actionarilor.
33.Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse, in termen de 15 zile, la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) . In cazul in care aceste hotarari implica modificarea actului constitutiv, se publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate. Ele nu pot fi puse in executare inainte de indeplinirea acestor formalitati.
34.Daca hotararea este atacata de toti administratorii, societatea va fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care isi indeplineste mandatul cu care a fost insarcinata, pana cand adunarea generala, convocata in acest scop, va alege o alta persoana, cererea urmand a fi judecata in camera de consiliu.
35.In cazul in care s-au introdus mai multe actiuni in anulare, ele se pot conexa.
36.Daca nu s-a stabilit prin actul constitutiv.
37.In situatia cand in actul constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.
38.Dupa caz.
39.Prevedere optionala.
40.Daca nu se prevede altfel in actul constitutiv.
41.La societatile in comandita pe actiuni, administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati. Asociatilor comanditati si asociatilor comanditari li se aplica dispozitiile specifice prevazute de lege. In societatea in comandita pe actiuni, administratorii pot fi revocati de adunarea generala a actionarilor printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile generale extraordinare. De asemenea, adunarea generala, cu aceeasi majoritate, alege o alta persoana (persoanele care, potrivit legii, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai societatii) in locul administratorului revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau. Numirea trebuie sa fie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi, iar noul administrator devine asociat comanditat. Asociatii comanditati care sunt administratori nu pot lua parte la deliberarile adunarilor generale pentru alegerea cenzorilor, chiar daca poseda actiuni ale societatii.
42.Administratorul unic sau presedintele consiliului de administratie si cel putin o jumatate (sau numarul stabilit de adunarea generala) trebuie sa fie cetateni romani. O persoana juridica poate fi numita sau aleasa in calitate de administrator.
43.Nu poate fi mai mare de 4 ani, iar daca nu s-a stabilit prin actul constitutiv, mandatul este pentru 2 ani.
44.Daca exista administrator unic se convoaca adunarea generala.
45.Garantia nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare. In cazul in care administratorul este actionar, garantia se poate constitui, la cererea acestuia, prin depunerea a 10 actiuni care, pe perioada mandatului sunt inalienabile si se pastreaza la societate.
46.Garantia poate fi depusa si de un tert.
47.Sau un numar mai mare, potrivit deciziei adunarii generale constitutive.
48.Optional.
49.Decizia consiliului de administratie privind suma necesara remunerarii membrilor comitetului de directie trebuie ratificata de adunarea generala (daca este prevazuta in actul constitutiv si o depaseste sau daca nu s-a prevazut nimic in aceasta privinta) .
50.Daca este cazul.
51.Numarul cenzorilor si al supleantilor este de 3 din fiecare categorie. Daca adunarea generala opteaza pentru un numar mai mare, acesta trebuie sa fie impar. Majoritatea lor trebuie sa aiba cetatenia romana.
52.Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat, in conditiile legii sau expert contabil.
53.Sau o cota mai mica, potrivit hotararii adunarii generale.
54.Daca se prevede in actul constitutiv ori acest lucru a fost aprobat de adunarea generala.
55.Aceste date sunt: a) data si numarul de inmatriculare a societatii in registrul comertului; b) denumirea si sediul societatii; c) capitalul subscris si varsat; d) numele si prenumele administratorilor si cenzorilor, precum si domiciliul lor; e) ultimul bilant contabil aprobat, contul de profit si pierderi, precum si raportul cenzorilor; f) dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire, daca de la aceasta data au trecut mai putin de 5 ani; g) obligatiunile emise de societate; h) hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat cele in numerar si avantajele acordate acestora, precum si data la care se vor plati dividendele. De retinut este faptul ca majorarea capitalului social al unei societati, prin oferta publica de valori mobiliare, este supusa legii care reglementeaza acest domeniu de activitate.
56.Numai la societatile in comandita pe actiuni.

image_pdfDescarca