ACORD DE CONSULTANTA

 ACORD DE CONSULTANTA

 

 

   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

   S.C. ……………………., având sediul social în ………………., înregistrată la Registrul Comerţului …………….., sub nr. ………., având contul curent nr. ………….., deschis la Banca …………….. şi codul fiscal nr. …………….., reprezentată prin …………….., în calitate de CONSULTANT

   şi

   S.C. ………………………, având sediul social în ……………., înregistrată la Registrul Comerţului …………….., sub nr. ………, având contul curent nr. ……………, deschis la Banca …………….. şi codul fiscal nr. ………., reprezentată prin …………….., în calitate de CLIENT

   au convenit încheierea prezentului acord de consultanţă, cu următoarele clauze:

   II. OBIECTUL CONTRACTULUI

   Art. 1. CONSULTANTUL va asigura CLIENTULUI servicii, inclusiv avizele scrise, şi anume: …………………, în schimbul cărora CLIENTUL se obligă să plătească cu titlu de onorariu o sumă de ………… lei pe ora de lucru efectuată, conform acestui contract.

   III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

   Art. 2. CONSULTANTUL va asigura aceste servicii la capacitatea şi cu eficienţa sa maximă, timp de minimum …………… ore pe lună.

   Art. 3. CLIENTUL se obligă să ramburseze CONSULTANTULUI sumele reprezentând cheltuielile pe care acesta le face în numele CLIENTULUI şi cu care acesta este de acord în prealabil. Pentru rambursarea cheltuielilor, CONSULTANTUL va prezenta CLIENTULUI o listă amănunţită a cheltuielilor efectuate, însoţite de chitanţe.

   Art. 4. CONSULTANTUL se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi datelor puse la dispoziţia sa de către CLIENT, ca urmare a încheierii acestui contract.

   Art. 5. Pe perioada executării prezentului contract, CONSULTANTUL nu se va angaja în nici o activitate sau afacere în conflict cu interesele CLIENTULUI CLIENTUL poate determine dacă o activitate sau afacere intră în contradicţie cu interesele sale.

   IV. CAUZE DE îNCETARE A CONTRACTULUI

   Art. 6. Acest contract încetează într-una dintre următoarele situaţii:

   a) – CONSULTANTUL este angajat sau este pe cale de a se angaja într-o afacere sau activitate care contrazice interesele CLIENTULUI, cu condiţia aprobării acestui fapt de către CLIENT:

   b) – CLIENTUL notifică CONSULTANTULUI intenţia sa de a pune capăt raporturilor contractuale cu acesta;

   c) – CONSULTANTUL notifică CLIENTULUI intenţia sa de a pune capăt raporturilor contractuale cu acesta;

   d) – CLIENTUL încalcă vreuna dintre clauzele stipulate în prezentul contract. Termenul de notificare la care se referă lit. b) şi c) ale prezentului articol este de ………… zile

   Toate notificările trebuie să se facă în scris şi să se remită la adresa precizată la sediul social.

   Art. 7. Indiferent de cauza încetării acestui contract, CLIENTUL va plăti CONSULTANTULUI pentru numărul de ore prestate.

   V. DISPOZIŢII FINALE

   Art. 8. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.

   Încheiat astăzi …….., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

   CLIENT,

 CONSULTANT,

 

image_pdfDescarca