Home

Acte Necesare pentru Vanzarea sau Cumpararea unei proprietati

Documente necesare: In momentul in care intentionati sa cumparati un teren sau o casa este util sa verificati: Valabilitatea si corectitudinea actelor originale (consultati un avocat sau un notar) Cereti sa vi se arate dosarul cadastral al terenului si a eventualelor constructii ce se afla pe acest teren Existenta unor litigii in familia vanzatorului (partaj, …

Acte Necesare pentru Transcrierea unui vehicul de la un proprietar la altul

Pentru transcrierea unui vehicul de la un proprietar la altul sunt necesare urmatoarele documente: – cererea de transcriere a noului proprietar; – fisa de inmatriculare a vehiculului vizata de Organele Fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale; – documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (factura, contract de vanzare-cumparare, etc.) – copie xerox; …

Acte Necesare pentru Vanzarea sau Cumpararea de terenuri

Documente necesare: CERTIFICAT DE URBANISM cerere tip ( Completata de proprietar ) extras Carte Funciara ( original, si copie) nu mai vechi de 30 de zile plan de situatie sc. 1:500, 1:1000 in 3 exemplare In cazul in care constructiile existente nu sunt inscrise in cartea funciara este necesara si prezentarea actelor necesare evidentierii acestora: …

Acte Necesare pentru Stabilirea taxei de poluare

Acte necesare pentru stabilirea taxei de poluare: – 1 timbru fiscal de 2 lei; – cerere – tip de stabilire a taxei de poluare; – declaratie – tip pe proprie raspundere privind rulajul mediu anual la data inmatricularii masinii in Romania. Si urmatoarele documente sunt necesare in copie si original: – carte de identitate (buletin …

Acte Necesare pentru Stabilirea resedintei

Documente necesare: Actele de identitate ale solicitantului si al celui care ofera resedinta Certificat de nastere Certificat de casatorie (daca este cazul) Actul prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de cumparare sau contract de inchiriere) Livret militar Taxa Poate te intereseaza: Acte Necesare pentru Schimbare carte de identitate (Buletin) (22.5) Acte Necesare …

Acte Necesare pentru Scutire de la plata abonamentului Radio / TV

Acte necesare in vederea scutirii de la plata abonamentului Radio / TV pentru persoanele cu handicap grav  (in cazul nevazatorilor cu handicap grav, scutite si de la plata abonamentului la curentul electric): Cerere; Copie dupa certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap grav; Copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap; Copie …

Acte Necesare pentru Schimbare carte de identitate (Buletin)

Documente necesare: Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate; Certificatul de nastere al solicitantului, in original si copie; Certificatul de casatorie, in original si copie (daca este cazul); Adeverinta de identitate sau actul de identitate initial; Actul prin care se face dovada spatiului de locuit, in original si copie; Hotararea judecatoreasca de divort (daca este …

Acte Necesare pentru Schimbare nume

Documente necesare schimbare nume: – cerere de schimbare a numelui, bine motivata, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei; un exemplar din Monitorul Oficial al Romaniei; – copii certificate sau legalizate dupa certificatele de stare civila ale solicitantului; – actul de consimtamant dat in forma autentica al celuilalt sot in cazul schimbarii numelui …

Acte Necesare pentru Restituire diferenta taxa auto

Pentru intocmirea dosarului de restituire a diferentei de la taxa auto platita inainte de ianuarie 2012, avem nevoie de urmatoarele acte: Cererea de restituire a diferentei de taxa (descarca Cererea de restituire a diferente de taxa auto 2012 – model TIP) Copie dupa chitanta de plata sau ordinul de plata a taxei speciale pentru autoturisme …

 

 

 

Proces-verbal de constituire a Sindicatului

Proces-verbal de constituire a Sindicatului (…)
(Legea nr. 54/2003, publicata in M.Of. nr. 73/05.02.2003)   Proces-verbal
de constituire a Sindicatului …………………………..
Incheiat astazi …………………   Subsemnatii, in calitate de membri fondatori, conform anexei care face parte din prezentul proces-verbal, ne-am intrunit astazi ………………………… in vederea constituirii unui sindicat care sa promoveze si …

Read more

Procura generala (reprezentare cu titlu gratuit)

Procura generala (reprezentare cu titlu gratuit)   Procura   Subsemnatul ………………………….. cetatean ……………………………., nascut la data de ………………………., in localitatea ………………………………….., de sex ……………, casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………, str. ………………… nr. …………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………., posesor al ……………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………. la data de …

Read more

PROCES-VERBAL pentru stabilirea impozitul şi/sau taxei pe clădiri

  Nr. ………./…/20…. Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail     PROCES-VERBAL pentru stabilirea impozitul şi/sau taxei pe clădiri   Încheiat astăzi ……… luna ………….…. 20…. ora ……..   În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare subsemnatul ………………………………………….…………………… având funcţia de ………………………… cu legitimaţia …

Read more

Cerere de chemare in judecata pentru incredintare copil minor

Cerere de chemare in judecata pentru incredintare copil minor   DOMNULE PREŞEDINTE,   Subsemnata(ul) ………… domiciliat(ă) în …………., în numele şi ca reprezentant(a) legal(a) a copilului meu minor ………., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe soţul(ia) pârât(ă) ………… domiciliat(ă) în …………, pentru ÎNCREDINŢAREA COPILULUI MINOR urmând ca, prin hotărârea ce veţi pronunţa, să-mi …

Read more